Meerjarenplan Pertolongan 2020-2025

Voorschoten, december 2019

I. INLEIDING

De Stichting Pertolongan (hulpverlening) is op 15 oktober 2003 opgericht door Ruud Greve als dank voor de ondervonden gastvrijheid van de Indonesiërs.

De Stichting legt het accent op projecten die kinderen, jongeren, volwassenen en mensen met een handicap een betere toekomst kunnen geven.

Het geld van de donateurs komt vooral ten goede aan activiteiten die direct zijn gericht op armoedebestrijding, het bevorderen van educatie speelt daarom bij onze stichting een belangrijke rol.

Dit beleidsplan 2020-2025 beschrijft:

• De missie van Pertolongan(II);
• De projecten die in 2020-2025 uitgevoerd gaan worden (III);
• Financieel overzicht (IV);
• Organisatiestructuur (V).

II. MISSIE PERTOLONGAN

De stichting heeft ten doel het steunen middels adviezen en/of financiële bijdragen aan kleinschalige projecten, zoals weeshuizen, scholen en instellingen voor jongeren met een beperking. Daarnaast kan in bijzondere gevallen startkapitaal worden verschaft aan personen die met behulp van deze steun een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Kenmerkend voor Stichting Pertolongan is de directe, persoonlijke en adviserende hulp, waarbij respect voor de hulpzoekende voorop staat. Zo goed mogelijk wordt er ter plaatse gecontroleerd of de financiële ondersteuning op de juiste wijze besteed wordt.

Pertolongan werkt volledig belangeloos en heeft vrijwel geen onkosten, zodat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan arme of kwetsbare inwoners van Indonesië.

III. PROJECTEN 2020-2025

1. Ondersteuning individuele scholieren en studenten

In Yogyakarta en omgeving worden verschillende kansarme kinderen/jongeren ondersteund bij het volgen van hun schoolloopbaan. Het basisonderwijs in Indonesië is gratis, maar het ontbreken van een uniform of schoolmaterialen kan voor ouders een reden zijn om hun kinderen niet naar school te laten gaan. Het volgen van middelbaar onderwijs of de universiteit is voor veel jongeren onbereikbaar. Veelbelovende studenten krijgen van Stichting Pertolongan financiële ondersteuning.

2. Ontwikkelingsprojecten desa

Naast individuele of gezinshulp werkt Pertolongan aan projecten waarbij de levensstandaard van een hele desa door gerichte hulp kan stijgen. Zo is er een project te Yogya, waar een Indonesische leraar met hulp van Stichting Pertolongan een zaterdagschool ‘Sekolah Bahasa Inggris’ heeft gesticht. De komende periode krijgt deze school structureel een financiële ondersteuning.

3. Langdurende ondersteuning organisaties

In Surabaya geeft Stichting Pertolongan – in samenwerking met Percy Rüben van sportinstituut Goederaad – structurele steun aan een Weeshuis Don Bosco. In het weeshuis wonen vijftig kinderen in de leeftijd van nul tot en met zestien jaar.

In Bantul (Yogyakarta) ondersteunt Pertolongan – in samenwerking met Michael Eduard en Aga Roematoea- structureel Stichting Fofindis. Dit project dient niet alleen voor het opleiden, trainen en verschaffen van werk aan gehandicapten maar zeer zeker ook voor een grotere acceptatie van gehandicapten in het algemeen in de Indonesische maatschappij.

4. Samenwerkingsprojecten met organisatie

Sinds 2013 steunt Stichting Pertolongan George Hilaul en zijn grote non-profit organisatie, The Inspiration Factory. Op verschillende locaties in Jakarta en op Bali krijgen honderden kwetsbare kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar een inspirerend programma aangeboden door gedreven (Indonesische) vrijwilligers.

IV. FINANCIEEL OVERZICHT

Actuele bedrijfsvoering
Stichting Pertolongan heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een (financieel) gezonde organisatie. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de donaties van bedrijven en particulieren. De fondsen die de stichting verkrijgt worden door het bestuur beheerd en beschikbaar gesteld aan plannen die passen binnen de missie van de stichting. Controle op dit beheer van fondsen gebeurt door de penningmeester en het bestuur. De stichting hoopt in 2020 en de daarop volgende jaren over fondsen te kunnen beschikken waardoor de ingezette projecten gecontinueerd kunnen worden en nieuwe activiteiten kunnen worden ontplooid.

De Stichting beschikt over een ANBI-status, waardoor private giften onder een fiscaal gunstiger regime vallen.

V. ORGANISATIESTRUCTUUR

Stichting Pertolongan wordt aangestuurd door een bestuur. Het bestuur heeft regelmatig contact met de contactpersonen in Indonesië. Er zijn Nederlandse en Indonesische Pertolongan adviseurs/medewerkers die helpen om de projecten te bezoeken en te controleren.

Middels een halfjaarlijkse nieuwsbrief worden alle donateurs van het gevoerde beleid en de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

De penningmeester maakt jaarlijks een financiële verantwoording. Daarbij bewaakt het bestuur het doel van de stichting, namelijk het verbeteren van de positie van kansarme Indonesiërs.

BESTUURSLEDEN

Marlies Greve (voorzitter)
Iet Nieuwenhuijs
Annelies Oldeman
Tineke Vrijheid
John van der Zalm (secretaris en penningmeester)

Adviseurs/medewerkers

Frans Burchartz
Michiel Eduard
George Hilaul
Percy Rüben
Aga Roematoea
Henk Mulder